Độ tinh khiết của oxit nhôm có ảnh hưởng đến độ cứng của alumina nung chảy màu nâu không?

Độ tinh khiết của oxit nhôm có ảnh hưởng đến độ cứng của alumina nung chảy màu nâu không?

Nội dung chính của alumina nung chảy màu nâu là oxit nhôm.

Trên thị trường, có nhiều loại alumina nung chảy màu nâu có độ tinh khiết khác nhau như 95%,85-92%,70-80%,60-70%,50-60%.

Với lượng ôxít nhôm càng thấp, độ cứng của alumin nung chảy màu nâu cũng sẽ thấp hơn, do đó độ tinh khiết của oxit nhôm có ảnh hưởng đến độ cứng của alumin nung chảy màu nâu.

 

Send your message to us:

Scroll to Top